top of page
Om Grundarna

Stiftelsen PsykodramaAkademin grundades 1987 av Göran Högberg , Monica Westberg och Ingrid Göransson med syftet att främja utveckling, utbildning och forskning kring psykodrama, sociodrama och sociometri. Stiftelsen är medlem i Fepto – Federation of European Psychodrama Training Organisations.

Ingrid Göransson och Monica Westberg
Göran Hagberg

Arbetet på PsykodramaAkademin har genomsyrats av samarbete. Stiftelsen grundare har haft ett delat ledarskap vilket har krävt en gemensam värdegrund. Trots våra helt olika bakgrunder lyckades vi utveckla en respekt och ett tillvaratagande av varandras olikhet så det blev en tillgång i arbetet.

Göran Högberg, psykiater specialist på barn och ungdom tillika kroppspsykoterapeut var på ständig jakt efter det som kunde tillföra något gott i läkningsprocessen i människors trauman. Göran var den drivande motorn i starten av utbildningen.

I den första stora gruppen stod han för det teoretiska ansvaret. Gruppen hade över 40 deltagare och var indelad i flera undergrupper. I utbildningarna har Göran stått för specialistkompetensen Kropp och Psykodrama.

 

Monica Westberg, pedagog och social entreprenör med inriktning på pedagogik, barnkunskap och könsroller. Efter avslutat egen psykodramautbildning började att Monica arbeta heltid med metoderna. Förutom arbetet i PsykodramaAkademin startade Monica Norsk Psykodrama Skola tillsammans med Eva Röine. En verksamhet som växte med rekordfart och senare omformades till Norsk Psykodrama Institut.

 

Ingrid Göransson, specialist i arbetslivets psykologi och klinisk psykolog, tillika socionom med mångårig erfarenhet från arbete både inom den kommunala/statliga sektorn och företagsvärlden. Under sin tid som psykolog på Socialstyrelsen hade hon ansvaret för vidareutbildning av vårdpersonalen och införandet av demokratin på statens olika vårdinrättningar. När hon senare jobbade inom den kommunala familjevården fördjupade hennes insikter i de villkor som gällde för socialsekreterarna inom kommunen och det blev hennes forskningsområde där socialsekretrarnas arbetsmiljö var i fokus, Ingrid hade när vi började med utbildningarna just avslutat sin forskning på Pedagogiska institutionen. Hon ansvarade för en kontinuerlig kartläggning av den pedagogiska processen och varje seminarium utvärderades av studenterna.

 

Under de år som stiftelsen verkat har  genomförts sex grundutbildningar om vardera 500 undervisningstimmar varav de två senare utförts i samarbete med Ersta-Sköndals högskola, samt fyra vidareutbildningar om vardera 720 timmar i metoderna.

Under år 1994 – 1997 tilldelades stiftelsen anslag från SIDA för att utveckla psykodramautbildningar i Bulgarien, Ryssland och Litauen. Det var Göran Högberg som drev och ansvarade för denna verksamhet. Stiftelsen gav också stöd till en hovedfagsavhandling vid Institutt for drama, film og teater vid universitetet i Trondheim som Børge Kristoffersen lade fram 1993 med titeln Fokus på sociatri.

bottom of page