Vad är Psykodrama?

Psykodrama är ett verktyg att använda när du behöver klarhet, komma till beslut, utveckla kompetens, förstå dig själv och andra. Nyckelbegreppen i psykodrama är att ”gestalta” och ”visa”. Som tillägg till många psykologiska metoder för självkännedom, personlighetsutveckling, behandling, pedagogik och påverkan är det i psykodrama inte enbart det verbala språket som förmedlar dynamiken i förändrings- och skapelseprocesser. I mellanrummet mellan den du är och den du har potential att vara och bli, sammanbinds den yttre konkreta världen med den inre.

Mer om psykodrama, sociodrama, sociometri och sociatri

Psykodrama har sina rötter i det grekiska dramat. Psykodrama innebär att en grupp i handling belyser och förlöser människans inre konflikter. Psykodrama kombinerar vetenskap och konst. Sociometri beskriver människans nätverk av relationer i grupper. Sociodrama utforskar såväl den sociala rollens problematik som storgruppsprocesser i organisationer och samhälle.

Metoden kan användas inom:

  • professionshandledningledarskap utveckling

  • näringsliv och offentlig förvaltning

  • utbildningsväsendet

  • hälso- och sjukvård

  • arbets- och miljöfrågor

  • teater, musik, dans, bild, skrivande

  • pedagogisk verksamhet

  • terapeutisk verksamhet

Moreno som skapade denna triad, var en av de första som utforskade sociala nätverk och hur de kan bilda grund för att organisera människor. Han myntade också begreppet gruppsykoterapi, men fann att detta begrepp var för begränsat för det ämne han ville föra in på den vetenskapliga scenen.

Parallellt använde Moreno därför begreppet sociatri , som han såg som ett paraply under vilket kunde rymmas psykodrama, sociometri, sociodrama och grupp-psykoterapi. Moreno menar att sociatrin rymmer delar av begrepp som utredning, analys, prognos, förebyggande insatser och behandling av och för individer och grupper.

Freud var en föregångare när det gäller att utforska människans inre världar. Moreno var en föregångare när det gäller att utforska det mellanmänskliga territoriet och människans möte med sig själv och medmänniskan. Psykoanalysen vill ge insikter om vårt undermedvetna, medan sociatrin vill skapa insikter om underliggande styrfaktorer i mellanmänskligt samspel. Moreno anser att vi förnekar den s k normala gruppens patologi och dess behov av behandling, trots att vi ständigt ser hur enskilda eller grupper av människor blir isolerade, bortstötta, ja till och med förnekade och utplånade. Mänsklighetens sociala hälsa beror på hur den ”vanliga” människan och de vardagliga grupperna förhåller sig, organiserar sig och skapar ledningsstrukturer.

I den utbildningsverksamhet som PsykodramaAkademin bedriver skapas kunskaper utifrån ett sociatriskt perspektiv. Utbildningen går från ett individuellt perspektiv till grupp, organisation och samhälle för att söka nå en helhetsförståelse av det mänskliga dialog- och handlingsmönstret.

  • Facebook - Vit Circle

Dela med dina vänner:

© 2018  Stiftelsen Psykodramaakademin - Prästgårdsgatan 7,  531 34 Lidköping - Telefon0046-706 581 875 - Kontakta oss